Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Starosta obce Vlkanová Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2018 o 18:00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu vo Vlkanovej s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
 6.  Informácie starostu obce
 7. Prerokovať a schváliť VZN obce Vlkanová č.1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 8. Prerokovať a schváliť Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu medzi mestom Banská Bystrica a obcou Vlkanová
 9. Prerokovať a schváliť zámer prenechať majetok obce Vlkanová – Komín KS 23 ex, do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa  žiadateľom:
 • LIFEPC, s.r.o. so sídlom Družby 35, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 43 949 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 14229/5;
 • Slovak Telecom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B.
 1. Prerokovať žiadosť Štefan Pilát a manželka Alena Pilátová, Matuškova 54, 976 31 Vlkanová o odkúpenie pozemku parc. KN-E č.1428/4, výmera 158 m2, druh pozemku-trvalý trávnatý porast, v k.ú. Vlkanová, vo vlastníctve obec Vlkanová
 2. Prerokovať žiadosť Ondrej Gonda, Lesná 18, 977 01 Brezno o zmenu územného plánu týkajúcej sa parcely č. KN-C 722/6 za účelom výstavby rodinného domu
 3. Diskusia
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

 

Materiál k nahliadnutiu na vyžiadanie na Obecnom úrade vo Vlkanovej a dostupný aj na webe obce www.vlkanova.sk v sekcii Samospráva – Zasadnutia OZ .

 

                                                                                       Ing. Ľubomír Longauer

                                                                                                starosta obce

Vlkanová dňa  08.03.2018


 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

 • Sobota-1-7graphic-icon
 • Nedeľa0-7graphic-icon
 • Pondelok1-5graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka