Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná obchodná súťaž na predaj prebytočného majetku obceVytlačiť
 

Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, IČO 00648469  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia s majetkom obce Vlkanová vyhlasuje

 

Verejnú obchodnú súťaž na predaj prebytočného majetku obce

(ďalej len súťaž)

 

1.Predmet súťaže:

  1. Traktor kolesový Zetor 7745

Rok výroby 1993

Evidenčné číslo BB 399 AB

Platnosť STK, EK  28.2.2020

  1. Príves jednoosí vyklápací

Bez evidenčného čísla a technického preukazu

 

 

Hodnota predmetu súťaže bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným firmou Znalex s.r.o., Zvolen dňa

18.2.2019 na 9.000,- €

 

2.Lehota na predkladanie súťažných návrhov

Súťaž sa začína dňom zverejnenia na webovej stránke obce Vlkanová. Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí 18.3.2019 o 12.00 hod. Súťažné návrhy doručené po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

 

3.Požadované náležitosti súťažných návrhov

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje predkladateľa súťažného návrhu v rozsahu titul, meno, priezvisko ( názov firmy), adresa trvalého pobytu, dátum narodenia ( IČO, DIČ, IČ DPH), telefonické spojenie

b) identifikáciu predmetu súťaže a ponúknutú kúpnu cenu za predmet súťaže ako celok

c) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §13 ods.1 písmeno a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, doručený v zalepenej obálke označenej menom a adresou uchádzača. Obálka musí byť zreteľne označená : „Súťaž Zetor 7745- neotvárať!“.

Súťažné návrhy neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti budú zo súťaže vylúčené.

Súťažný návrh možno doručiť osobne, alebo poštou na adresu: Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová. V prípade doručenia poštou je podľa bodu 2 rozhodujúci dátum doručenia, nie dátum podania.

Účastník súťaže môže odvolať svoj návrh len písomnou formou v lehote podľa bodu 2. Všetky súťažné návrhy sa po tejto lehote považujú za záväzné.

 

 

4. Vyhodnotenie súťažných návrhov

Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov je ponúknutá cena, ktorá nesmie byť nižšia, ako je cena stanovená znaleckým posudkom. Pri rovnosti cien je rozhodujúce poradie doručenia návrhov. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční do 7 dní od ukončenia lehoty na predkladanie súťažných návrhov za účasti členov finančnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Vlkanová. O výsledku súťaže budú účastníci súťaže upovedomení písomne. Účastník súťaže, ktorý predloží návrh s najvyššou cenou bude zároveň vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy  a úhradu kúpnej ceny.

 

5. Obhliadka predmetu súťaže

Obhliadku je možné vykonať v dňoch 7.3.201914.3.2019 v čase 8.00-14.00 po predchádzajúcej dohode na tel. čísle 0911 518 580.

 

Obec Vlkanová si vyhradzuje právo odmietnuť všetky súťažné návrhy, prípadne súťaž zrušiť.

Účastníci súťaže nemajú nárok na uhradenie akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v súťaži.


 
 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka