Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Starosta obce Vlkanová Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 18:00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu vo Vlkanovej s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
 6. Informácie starostu obce
 7. Odpredaj majetku priamym predajom za cenu minimálne vo výške hodnoty pozemku  určenej znaleckým posudkom na základe Uznesenia č. 144/2018 zo 13.03.2018 - Štefan  Pilát a manželka Alena Pilátová, Matuškova 54, 976 31, Vlkanová, pozemok parc. KN-  E č.1428/4, výmera 158 m2, druh pozemku-trvalý trávnatý porast, v k.ú. Vlkanová, vo  vlastníctve obec Vlkanová
 8. Prerokovanie a schválenie žiadosti o finančnú dotáciu na zakúpenie športového  oblečenia a obuvi pre reprezentantku v cezpoľnom behu – Ninu Messerschmidtovú
 9. Schválenie zmlúv na majetok obce Vlkanová – Komín KS 23 ex, do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa  žiadateľom:

 

 • LIFEPC, s.r.o. so sídlom Družby 35, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 43 949 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka      č.: 14229/5 za sumu 1500,- € v podiele obce Vlkanová 325/1000
 • Slovak Telecom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B za sumu 3500,- € v podiele obce Vlkanová 325/1000
 • O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  zapísaná: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom  Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 27882/B za sumu 3500,- € v podiele obce Vlkanová 325/1000 

 

10. Prerokovanie a schválenie žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce Vlkanová „Polyfunkčná budova“ pre HMC Invest a.s., Matuškova 48, 976 31   Vlkanová

11..Prerokovanie a schválenie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu medzi mestom Banská Bystrica a obcou Vlkanová

12. Schválenie „Municipálneho úveru“ na financovanie a refinancovanie rekonštrukcie základnej školy vo výške 200 000,- €

13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017

14. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej uzávierke za rok 2017

15. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce 2017

16. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

17. Diskusia

18. Schválenie uznesenia

19. Záver

 

Materiál k nahliadnutiu na vyžiadanie na Obecnom úrade vo Vlkanovej a dostupný aj na webe obce www.vlkanova.sk v sekcii Samospráva – Zasadnutia OZ .

 

                                                                                       Ing. Ľubomír Longauer

                                                                                                starosta obce

Vlkanová dňa  04.06.2018


 
 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

 • Sobota193graphic-icon
 • Nedeľa141graphic-icon
 • Pondelok172graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka