Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

PozvánkaVytlačiť
 

Starosta obce Vlkanová Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 18:00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu vo Vlkanovej s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
 6.  Informácie starostu obce
 7. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlkanová č. 8/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 8. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlkanová č. 9/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Vlkanová na kalendárny rok 2018
 9. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlkanová č. 10/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlkanová na kalendárny rok 2018
 10. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlkanová č. 11/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania, zriadených na území obce Vlkanová na rok 2018 
 11. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlkanová č. 12/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
 12. Prerokovanie a schválenie – nájomná zmluva, pozemok KN - C. 498/20 o výmere 600 m2 – Zberný dvor
 13. Prerokovanie a schválenie - zámeru prenajať komín v spoluvlastníctve obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 14. Prerokovanie a schválenie vysporiadania pozemku – parcela KN-C 137/2 na základe súdnoznaleckého posudku
 15. Prerokovanie a schválenie vysporiadania pozemku – parcela KN-C 74 na základe súdnoznaleckého posudku
 16. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Vlkanová:
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 a strednodobý výhľad rozpočtu na roky 2019 -2020
 • rozpočet na rok 2018 a strednodobý výhľad rozpočtu na roky 2019 – 2020.

17. Príkaz starostu obce na vykonanie dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

18. Plán kontrolnej činností hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

19. Diskusia

20. Schválenie uznesenia

21. Záver

 

Materiál k nahliadnutiu na vyžiadanie na Obecnom úrade vo Vlkanovej a dostupný aj na webe obce www.vlkanova.sk v sekcii Samospráva – Zasadnutia OZ  http://www.vlkanova.sk/2017-12-13-zasadnutie/mid/44983/.html#m_44983

                                                                                       Ing. Ľubomír Longauer

                                                                                                starosta obce

Vlkanová dňa  07.12 2017


 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

 • Sobota9-5graphic-icon
 • Nedeľa8-5graphic-icon
 • Pondelok6-4graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka