Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácieVytlačiť
 

OBEC VLKANOVÁ

Obecný úrad Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová

Číslo: ÚPN, ZaD č. 2/2019                                                                                Vlkanová 03.01.2019

 

Vec: Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

 

V súlade s § 19b ods.1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Obec Vlkanová ako orgán územného plánovania oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

Územný plán obce Vlkanová, Zmeny a doplnky č. 2.

Vypracovanie Územného plánu obce Vlkanová, Zmeny a doplnky č. 2 (ďalej ZaD č. 2) vyplynulo zo zákonných poviností obce Vlkanová na žiadosť vlastníkov pozemkov na ich doplnenie do platného územného plánu obce Vlkanová na funkčné využitie územia pre bývanie v rodinných domoch.

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu ZaD č. 2 je zosúladiť navrhovanú zmenu a doplnok funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce. 

Hlavným cieľom zmeny a doplnku je:

- stanovenie prírodných a územnotechnických možností rozvoja funkcie bývania na požadovaných územiach,

- určenia regulatívov a limitov pre optimálne priestorové a funkčné usporiadanie riešeného územia.

Územie určené na zmenu a doplnok sa nachádza v zastavanom území obce na nasledovných parcelách: 

          

Parcelné číslo

Vlastník

Výmera parcely v m2

Druh pozemku

558/1

fyzická osoba

99

zast. plocha

558/2

fyzická osoba

130

zast. Plocha

559

fyzická osoba

21

zast. plocha

560/1

fyzická osoba

654

zast. plocha

560/2

fyzická osoba

449

zast. plocha

1432/1 – reg. E

SPF

 

ost. plocha

 

Cieľom prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady s určením ich záväznosti a vyhodnotením možností ich využitia pre návrh ZaD č. 2. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia ako aj občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného Územného plánu obce Vlkanová, Zmeny a doplnky č. 2 poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní. Tieto podklady a podnety je možné podať do 18.01.2019

- písomnou formou do podateľne obecného úradu,

- zaslať mailom na adresu obec@vlkanova.sk,

- alebo poštou na adresu:

Obec Vlkanová

Obecný úrad, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová

Viac informácií o obstarávaní Územného plánu obce Vlkanová, Zmeny a doplnky č. 2 nájdete na webovom sídle www.vlkanová.sk.

 

 

Antonín Melichar

  starosta obce

 

Vyvesené dňa: 04.01.2019                    Zvesené dňa:....................................

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Príloha č. 1 – Rozdeľovník

Príloha č. 2 – Pozemky pre ZaD č. 2

  

 Príloha č.1 Oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

Dotknuté subjekty rozdeľovník:

 

 1. Obec Vlkanová, Obecný úrad
 2. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, alena.benova@minv.sk
 3. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP, oszp.bb@minv.sk
 1. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov – referát pôdohospodárstva, jarmila.gombalova@minv.sk
 2. Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica, podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
 3. Úrad samosprávneho kraja Banská Bystrica, Oddelenie územného plánovania a ŽP, podatelna@bbsk.sk
 4. Úrad samosprávneho kraja Banská Bystrica, Oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, podatelna@bbsk.sk
 5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP – štátna vodná správa, oszp.bb@minv.sk
 6. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP - ochrana ovzdušia, oszp.bb@minv.sk
 7. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP - odpadové hospodárstvo, oszp.bb@minv.sk
 8. Okresný úrad Banská Bystrica, Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia, okr.bb@minv.sk
 9. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkovy a lesný odbor, lucia.komorova@minv.sk
 10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, lucia.boskova@minv.sk
 11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, kvetoslava.koppova@vzbb.sk
 12. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, sekretariat@stvs.sk
 13. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, cc@stvps.sk
 14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, hron@svp.sk
 15. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, prevadzkovatel@ssd.sk
 16. Stredoslovenská energetika, a.s., Banská Bystrica, podnikatelia@sse.sk
 17. SPP – distribúcia, a.s., Prievidza,  tatiana.janakova@sppdistribucia.sk
 18. Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov
 19. Orange Slovakia, a.s., Bratislava
 20. O2 Slovakia,s.r.o, Bratislava
 21. Obvodný banský úrad, Banská Bystrica, obubb@obubb.sk
 22. Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu VLKANOVÁ
 23. Slovenský pozemkový fond Banská Bystrica, jaroslav.piacek@pozfond.sk
 24. Dopravný úrad SR, Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk Bratislava, katarína.tomanova@nsat.sk
 25. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, info@mod.gov.sk 
 26. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, katarína.pribisova@enviro.gov.sk
 27. MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, mzsr.podatelna@health.gov.sk

 

Príloha č. 2 – Pozemky pre ZaD č. 2

Oznamenie o obstarani UPN ZaD c 2 Vlkanova.jpg

 

 

 

 

 


 
 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka