Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Anna Kubaliaková

 

E-mail: kubaliakova.a@krup-sk.sk

Adresa: Priechod 221, 976 11 Selce

 

Obec je povinná pri výkone samosprávy vytvoriť účinný systém kontroly a zabezpečiť vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon; táto povinnosť jej vyplýva z § 4 ods. 3 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za základný pilier samosprávneho systému kontroly možno považovať funkciu hlavného kontrolóra. Ide o volenú funkciu, hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) citovaného právneho predpisu.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. 

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť sa zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlúčiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť:

 • kontroly obce- v dodržiavaní zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278/ 93 Zb.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • kontroly- všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu a jemu podriadených organizácií
 • kontroly- vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákonov č. 152/92 Zb.z. a 242/98 Zb.z. o petičnom práve
 • kontroly- dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • kontroly- dodržiavania interných predpisov obce
 • kontroly- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/2004 Zb. podliehajú:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s takýmito prostriedkami.

  

ÚLOHY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VLKANOVÁ

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení obce Vlkanová.
 2. Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve a v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlkanová
 4. Stanovisko k záverečnému účtu obce Vlkanová.
 5. Kontrola účtovných dokladov (interné, faktúry – došlé, vyšlé, bankové výpisy, pokladničné doklady).
 6. Kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov a finančných operácií obce v zmysle schváleného rozpočtu obce.
 7. Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov ZŠ s MŠ Vlkanová.

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka