Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie občana k trvalému alebo prechodnému pobytu

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5,00 €
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 


 

Evidencia budov

Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

Potrebujete:

 • kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie)
 • doklad o vlastníctve pozemku
 • geometrický plán (ak je potrebný)
 • Lehota na vybavenie: do 30 dní


Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy

Potrebujete:

 • rozhodnutie o asanácii budovy
 • Lehota na vybavenie: do 30 dní


Vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

Potrebujete:

 • uviesť súpisné číslo budovy, ulicu, číslo parcely a stavebníka budovy
 • Lehota na vybavenie: do 30 dní

 

Ku každému dožiadaniu o evidencii nehnuteľností je potrebné vypísať žiadosť.


 

Správa daní a poplatkov

Daň z nehnuteľnosti - zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • nové dňové priznanie a akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy, dedenia a darovania nehnuteľností   je daňovník povinný podať do 31.1. na obecnom úrade
 • daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
 • tlačivá k daňovému priznaniu je možné prevziať na obecnom úrade alebo stiahnuť TU

 

Daň za psa- zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
 • poplatok za psa je 5 Eur
 • daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 • poplatok je 13,97 Eur/osoba/rok

 

Daň za ubytovanie schválená v zmysle VZN Obce Vlkanová

 • 0,20 Eur na osobu a prenocovanie

 

Osvedčovanie podpisov, listín

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
 • občiansky preukaz
 • poplatok 2 € za každý podpis

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so zamestnankyňou matričného úradu. Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny
 • fotokópia listiny
 • poplatok 2 € za každú, aj začatú stranu.

Identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie  je nutná. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov!


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka