Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o samospráve

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce:

Obec Vlkanová sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23. - 24. 11. 1990.

 

Právomoci a kompetenice obce:

Kompetenice obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou SR
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

 

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlkanová je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

 • Finančná komisia
 • Komisia verejného poriadku
 • Komisia pre kultúru a šport
 • Stavebná komisia

 

Starosta Obce Vlkanová je  predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

podľa [§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z.] 

 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • ďalšími platným zákonmi Slovenskej republiky
 • a vnútornými predpismi obce.

 

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

 • Štvrtok225graphic-icon
 • Piatok214graphic-icon
 • Sobota193graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka