Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce Vlkanová

Anna Kubaliaková

E-mail: kubaliakova.a@krup-sk.sk

Adresa: Priechod 221, 976 11 Selce

Obec je povinná pri výkone samosprávy vytvoriť účinný systém kontroly a zabezpečiť vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon; táto povinnosť jej vyplýva z § 4 ods. 3 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za základný pilier samosprávneho systému kontroly možno považovať funkciu hlavného kontrolóra. Ide o volenú funkciu, hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) citovaného právneho predpisu.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. 

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť sa zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlúčiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť:

 • kontroly obce- v dodržiavaní zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278/ 93 Zb.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • kontroly- všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu a jemu podriadených organizácií
 • kontroly- vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákonov č. 152/92 Zb.z. a 242/98 Zb.z. o petičnom práve
 • kontroly- dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • kontroly- dodržiavania interných predpisov obce
 • kontroly- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/2004 Zb. podliehajú:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s takýmito prostriedkami.

  

ÚLOHY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VLKANOVÁ

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení obce Vlkanová.
 2. Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve a v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlkanová
 4. Stanovisko k záverečnému účtu obce Vlkanová.
 5. Kontrola účtovných dokladov (interné, faktúry – došlé, vyšlé, bankové výpisy, pokladničné doklady).
 6. Kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov a finančných operácií obce v zmysle schváleného rozpočtu obce.
 7. Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov ZŠ s MŠ Vlkanová.

 


 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlkanová na 1. polrok 2018

 
Správa kontrolóra za Obec Vlkanová k 31.12.2017

 
Správa kontrolóra za ZSsMS Vlkanová k 31.12.2018

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlkanová na 1.polrok 2017
 File0002.PDF (131.6 kB) File0002.PDF (131.6 kB)

 
Správa z kontroly vyúčtovania účelovej dotácie DHZ Vlkanová za rok 2016
 File0003.PDF (97.4 kB) File0003.PDF (97.4 kB)

 
Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlkanová k 31.12.2016
 File0004.PDF (673.1 kB) File0004.PDF (673.1 kB)

 
Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Vlkanová k 31.12.2016
 File0005.PDF (273 kB) File0005.PDF (273 kB)

 
Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Vlkanová

 
Správa z kontroly vyúčtovania účelovej dotácie DHZ Vlkanová za rok 2015

 
Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlkanová k 31.12.2015

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2015

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlkanová na 2. polrok 2016

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlkanová na 1. polrok 2016

 

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

 • Štvrtok225graphic-icon
 • Piatok214graphic-icon
 • Sobota193graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka