Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

DHZ Vlkanová

Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru v roku 2012

Správa o činnosti DHZ Vlkanová za rok 2012 z Výročného valného zhromaždenia konaného dňa 12.1.2013

     Na začiatku roku 2012 mala naša DHZ 83 členov, z toho 27 žien. K dnešnému dňu má 96 členov, z toho 32 žien a vyradený bol 1 člen.
Výbor DPO-DHZ SR Vlkanová v roku 2012 pracoval v zložení:
Predseda: Schmidtová Dagmar
Veliteľ: Valjent Jozef
Tajomník: Vozárová Zuzana
Preventivár: Čief Filip
Pokladník: Lehocký Peter
Referent mládeže: Dian Jozef
Strojník: Schmidt Dušan
Člen výboru: Belanová Soňa
Člen výboru: Lehocký Pavol
Člen výboru: Rajnoha Branislav
Člen výboru: Hudobová Eva
Revízori: Kapusta Roman, Pupala Miroslav

    Práca výboru sa riadila podľa plánu hlavných úloh na rok 2012. Výborové schôdze sa konali podľa plánu práce a potrieb pre činnosť organizácie v roku 2012. Členské schôdze sa konali podľa plánu hlavných úloh na rok 2012.

    V roku 2012 sme sa ako po iné roky sústredili predovšetkým na športovú činnosť a hlavne na prácu s mládežou. Vytvorili sme 8 súťažných družstiev: 2 mužské, 1 ženské, dorastenci, dorastenky, 3 družstvá plameň. Všetky družstvá sa aktívne zapájali na hasičských súťažiach a tohto roku plameň postúpil na krajské kolo v Slovenskej Ľupči, kde sa umiestnili na treťom mieste.

     Pracoval aj kolektív mladých požiarnikov, ktorí sa zapojili do týchto podujatí (príloha).
V KPM pracovalo v roku 2012 30 detí, z toho 10 detí do 6 rokov. Pripravili sme ich na 2 súťaže vo Vlkanovej, kde predviedli útok s vodou.
    V roku 2012 sme sa zúčastnili na asistenčných prácach, pri požiaroch a povodniach (príloha).
     Niektorí naši členovia sa zúčastnili školení zásahového družstva, strojníkov a veliteľov, ktoré absolvovali a boli im odovzdané certifikáty.
     Za dosiahnuté úspechy vďačíme podpore OÚ, vďaka ktorému používame konkurencieschopnú techniku, sponzorom, ktorí nám v tomto roku pomáhali a obetavosti niektorých členov DHZ, ktorí strávili množstvo hodín pri výcviku a tréningoch PD. Všetkým členom, ktorí sa tejto činnosti zúčastnili, v mene celého výboru ďakujem.
     Odpracovali sa nasledovné hodiny (príloha).
     V mene výboru DHZ Vlkanová ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do tejto činnosti a želám veľa úspechov v roku 2012.

     Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o výsledky dosiahnuté v roku 2012 pričinili.

Vo Vlkanovej dňa 12.1.2013  Spracoval predseda DHZ Vlkanová Dagmar Schmidtová


 

Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru v roku 2011

Na konci roku 2011 mala DHZ Vlkanová celkom 83 členov, z toho 27 žien.

Obec reprezentovalo 8 súťažných družstiev v kategóriách muži (2), ženy (1), dorastenci (1), dorastenky (1), muži nad 35 rokov (1) a plameň (2).

V kolektíve pracovalo aj 28 detí, z toho 8 detí do šesť rokov.

 

Družstvá v roku 2011 absolvovali celkom 21 súťaží, kde dosiahli nasledovné úspechy:
PLAMEŇ – 3x 1.miesto, 2x 2.miesto, 2x 3.miesto
DORASTENKY – 1x 1.miesto, 7x 2.miesto, 1x. 3.miesto
DORASTENCI – 1x 1.miesto, 1x 2.miesto, 2x 3.miesto
MUŽI – 2x 1.miesto, 2x 2.miesto, 3x 3.miesto
MUŽI nad 35 rokov – 1x 2.miesto
ŽENY – 1x 1.miesto, 2x 3.miesto


Okrem súťaží sa vlkanovskí požiarnici zúčastnili aj nasledovných asistenčných prác:
Koncert skupiny Horkýže slíže (Brezno)
Festival Top Fest (Nové Mesto nad Váhom)
Gold Fest (Nitra)
Deň otvorených dverí mesta Banská Bystrica
Majstrovstvá Európy v autokrose (Môlča)
Fašiangy (Vlkanová)
Zraz veteránov a ostatných motoriek (MIBA Vlkanová)
Pivný festival Fort Geronimo
Geronimo Country Fest
MDD vo Fort Geronimo
Úprava okolia Fort Geronimo
Čistenie povodia Hrona
Stavanie mája a vatry

Školený zásahový tím DHZ Vlkanová zasahoval v roku 2011 dva krát pri požiari v Hornom Jelenci (Staré Hory), za ktorý dostala DHZ Vlkanová ďakovný list od Ministerstva vnútra SR, a jeden krát pri požiari rodinného domu vo Vlkanovej, za ktorý dostal člen zboru Filip Čief od Obecného úradu Vlkanová ďakovný list za profesionálny prístup.


 


Vyhlásenie

Vzhľadom na šíriace sa fámy ohľadne pridelenia finančných prostriedkov pre DHZ Vlkanová uvádzame:

Zákon č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane

§ 15
Povinnosti obce

(1) Obec je povinná
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov
a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
(2) Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu.
(3) Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania
a o označovaní nástupných plôch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.


Rok 2010
1. Na základe zmluvy o výpožičke č. 1/2010 §659 až 662 občianskeho zákonníka a § 13 zákona NRSR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov zo dňa 27.02.2010 prenecháva Krajské riaditeľstvo HaZZ v B. Bystrici na bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu:
Hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka IVECO DAILY 65 C.
V súlade s č. III. Práva a povinnosti zmluvných strán, bola obec Vlkanová, zastúpená starostom Antonínom Melicharom povinná podľa bodu b) zabezpečiť nákup minimálnej technickej výbavy a príslušenstva – technických prostriedkov na plnenie úloh obecného hasičského zboru súvisiacich so zdolávaním požiarov a s vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na účely odbornej prípravy obecného hasičského zboru, a to najneskôr do troch kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia vozidla do výpožičky.
Podľa bodu k) zabezpečiť vybavenie všetkých členov obecného hasičského zboru osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami s uvedením jednotného označenia názvu obce na vykonávanie činnosti v hasičskej jednotke.
Tieto úlohy starosta obce p. Melichar nesplnil, a na základe kontroly zo dňa 11.11.2010 Krajské riaditeľstvo HaZZ v B. Bystrici žiada o neodkladné odstránenie zistených nedostatkov (jedná sa o nedodržanie skôr citovaných bodov). V prípade, že zistené nedostatky nebudú odstránené, pristúpi Krajské riaditeľstvo HaZZ v B. Bystrici k odstúpeniu od zmluvy o výpožičke vozidla IVECO DAILY 65 C.
Z dôvodu nesplnenia si povinností predchádzajúceho starostu, boli vyčlenené na dovybavenie predmetného vozidla finančné prostriedky vo výške 3550 € až v roku 2011.
2. Dňa 20.08.2010 poslanec Erik Hamza, z dôvodu zvýšeného záujmu o činnosť DHZ Vlkanová požiadal o zaradenie mimoriadneho bodu na prejednávanie v obecnom zastupiteľstve – možnosť zakúpenia športovej hasičskej striekačky pre DHZ Vlkanová (viď zápisnica zo zasadnutia OZ z 20.08.2010, bod 7). Následne bol na jednanie obecného zastupiteľstva dňa 15.10.2010 zaradený bol programu č. 5. Prejednanie žiadosti DHZ Vlkanová o zakúpenie hasičskej striekačky, z dôvodu potreby obnovy zastaranej techniky. Poslanci obecného zastupiteľstva vtedy jednohlasne schválili nákup hasičskej striekačky do sumy 9000 € (viď zápisnica zo zasadnutia OZ z 15.10.2010, bod. 5).


Rok 2011
1. Na rok 2011 bola na činnosť DHZ schválená dotácia vo výške 3319 €.

2. Nutné výdavky na ochranu pred požiarmi, ktoré je povinná obec zabezpečiť podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane
a.) pre nesplnené povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výpožičke vozidla IVECO DAILY 65 C z roku 2010 3550 € na povinné dovybavenie.
b.) Cyklické školenia a kurzy pre členov DHZ Vlkanová v roku 2011 1000 €.
c.) Poistné pre členov DHZ Vlkanová 100 €.

Ostatné výdavky na ochranu pred požiarmi:
1. Elektrická energia – nutné vykurovať garáž, kde je umiestnená obecná technika (na tento elektromer je napojená aj lampa verejného osvetlenia umiestnená na budove požiarnej zbrojnice) 2500 €.
2. Ceny do súťaží (deň obce, pohárová súťaž) 200 €.


V roku 2011 plánujeme v spolupráci s obecným úradom vybudovať prípojku plynu, čím by sa značne znížili náklady na elektrickú energiu.


Na záver Vyhlasujeme, že nepoberáme žiadne ďalšie funkčné platy ani iné finančné prostriedky, a verejne sa dištancujeme od všetkých výrokov, ktoré vrhajú nepriaznivé svetlo na činnosť DHZ (oficiálny názov je Dobrovoľný hasičský zbor Vlkanová - skratka DHZ Vlkanová, ustanovené v štatúte obce Vlkanová, druhá časť, orgány obce, čl. 5. Základné ustanovenia, bod 2 c) obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány – Dobrovoľný hasičský zbor).

V prípade ďalších otázok sme ochotný ich kedykoľvek vysvetliť pred občanmi obce na výbore DHZ Vlkanová, eventuálne sa stretnúť s občanmi obce na verejnom zhromaždení, kde budeme informovať o činnosti DHZ ako aj použití finančných prostriedkov pridelených obcou na činnosť DHZ.

Vo Vlkanovej, 09.02.2011

za DHZ Vlkanová
predseda

 


 


 

Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru v roku 2010

Sezónu v hodnotenom roku možno považovať za úspešnú nielen z pohľadu jej členstva, ale i účasti a umiestnení v súťažiach.
Celkom DHZ združuje 95 členov, z toho 68 nad 18 rokov, 27 detí, z ktorých je 8 detí do 6 rokov. Sú združení v 7 družstvách, a to muži, muži do 35 rokov, light, dorast, ženy, Plameň a malé deti do 6 rokov. Predsedníčkou od júna 2010 je pani Dagmar Schmidtová.
Aby sa dobrovoľní hasiči mohli zúčastňovať na súťažiach, musia nielen pravidelne cvičiť ale i udržiavať techniku v dobrom stave. Toto všetko robia vo svojom voľnom čase, ktorý sa už neráta na desiatky hodín.
Rovnako dôležité je i prostredie, v ktorom sa schádzajú. I to sa snažia brigádnicky zveľaďovať. Tu neobetujú len svoj voľný čas, ale i peniaze, ktoré získavajú z rozličných činností, nezriedka však použijú i vlastné. A to tak teraz, ako i v minulosti.
Že DHZ má dobré meno, svedčí i to , že našich dobrovoľníkov volávajú asistovať pri rozličných športových a kultúrnych podujatiach, ale i na zásahy v teréne.

Prehľad umiestnení v sezóne:

Okresná súťaž – DOSPELÍ

13.06. 2010, Dúbravica: muži nad 35 r. 1. miesto
muži 1. miesto
ženy 4. miesto
dorastenci 2. miesto

- PLAMEŇ

29.05.2010,Lučatín: 3. miesto

 

POHÁROVÉ SÚŤAŽE

09.05.2010, Halič: muži 4. miesto
dorast 10. miesto

19.06.2010, Budča: muži diplom za účasť
ženy 3. miesto
dorast diplom za účasť

03.07.2010, Nová Dedina: muži 6. miesto
ženy 4. miesto

11.07.2010, Šúňava: muži 11. miesto
ženy diplom za účasť
dorast diplom za účasť
muži light 15. miesto

31.07.2010, Vlkanová: muži nad 35. r. 1. miesto
muži light 5. miesto
muži 3. miesto
ženy 1. miesto
dorast 6. miesto
Plameň 2. miesto

14.08.2010, Hermanovce: muži nad 35 r. 11. miesto
muži light 12. miesto
ženy 6. miesto
dorast 15. miesto

21.08.2010, Badín: Plameň 2. miesto

25.09.2010, Gašparovo: muži 1. miesto

25.09.2010, Brusno: Plameň 1. miesto


Asistencia členov DHZ pri rôznych podujatiach v tejto sezóne:

01.05.2010 lesný požiar pri Riečke
08.05.2010 Cyklopreteky v Hronseku
29.- 30.05.2010 Autokros Môlča
02.-04. 07.2010 Topfest Nové Mesto nad Váhom
24.07.2010 Autokros Čerín
24.10.2010 Autokros Môlča
27.10.2010 Cigánski diabli, Zimný štadión Banská Bystrica

 


 

Spracovala: Mgr. Tatiana Čellárová


 

dnes je: 18.10.2018

meniny má: Lukáš

  • Štvrtok225graphic-icon
  • Piatok214graphic-icon
  • Sobota193graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka