Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Vlkanová

Úradné oznamy

Harmonogram zberu odpadu na 2. polrok 2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Vlkanová 2.docx Vlkanová 2.docx (228.9 kB)

 
 

Vysoké teploty - odporúčaniaVytlačiť
 


 
 

Denný športový táborVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Vĺčik.pdf Vĺčik.pdf (206.5 kB)

 
 

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnostiVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016  si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Vlkanovej počas úradných hodín.


 
 

Ako správne separovať Vytlačiť
 


 
 

DANCE AEROBICVytlačiť
 

 


 
 

Mliečny expres Vytlačiť
 


 
 

Rozhlas formou SMSVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuVytlačiť
 


 
 

UpozornenieVytlačiť
 


 
 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2016_1.polrok Vytlačiť
 


 
 

OZNAM - ZVEREJNENIE VÝZVY, UPOZORNENIE OU BB POZEMKOVÝ LESNÝ ODBORVytlačiť
 

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

UPOZORŇUJE A VYZÝVA

KAŽDÉHO VLASTNÍKA, NÁJOMCU A SPRÁVCU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY, ABY ZABEZPEČIL ZÁKLADNÚ STAROSTLIVOSŤ O POĽNOHOSPODÁRSKU PODU AKO TO USTANOVUJE §3 ZÁKONA. KONKRÉTNE - KAŽDÝ VLASTNÍK, NÁJOMCA A SPRÁVCA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY JE POVINNÝ :

1.) VYKONÁVAŤ AGROTECHNICKé OPATRENIA NA OCHRANU A ZACHOVANIE KVALITATÍVNYCH VLASTNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY A NA OCHRANU PRED JEJ POŠKODENÍM A DEGRADÁCIOU,

2.) PREDCHÁDZAŤ VÝSKYTU A ŠÍRENIU BURÍN NA NEOBRÁBANÝCH POZEMKOCH,

3.) ZABEZPEČIŤ VYUŽÍVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY TAK, ABY NEBOLA OHROZENÁ EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMIA A BOLA ZACHOVANÁ FUNKČNÁ SPATOSŤ PRÍRODNÝCH PROCESOV V KRAJINNOM PROSTEREDÍ

4.) USPORIADAŤ A ZOSÚLADIŤ POĽNOHOSPODÁRSKY DRUH POZEMKU S JEHO EVIDENCIOU V KATASTRI.

TEN, KTO SVOJOU NEČINNOSŤOU SPOSOBÍ ZABURINENIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU, PRÍPADNE NESPLNÍ POVINNOSŤ ULOŽENÚ ORGÁNOM OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY DOPUSTÍ SA PRIESTUPKU (FYZICKÁ OSOBA) ALEBO SPRÁVNEHO DELIKTU (PRÁVNICKÁ OSOBA ALEBO FO - PODNIKATEĽ) PODĽA § 25 A § 26 ZÁKONA Č. 220/2004 z.Z. O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ POĽNOHOPODÁRKEJ PODY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, PRIČOM ZA TIETO SPRÁVNE DELIKTY MOŽE SPRÁVNY ORGÁN ULOŽIŤ POKUTU AŽ DO VÝŠKY 33 200 EUR.
 


 
 

OZNAM - POSKYTNUTIE KOMPOSTÉROVVytlačiť
 

Občania môžu opätovne požiadať o poskytnutie kompostérov, ktoré boli zakúpené obcou Vlkanová. Po podpise protokolu o odvzdaní a prevzatí kompostéru im tento bude dodaný, prípadne si ho môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase od 15.00 - 18.00 hod. v garážach obecnej techniky.
 


 
 

Všeobecné oznamy

Usmernenie - vykurovacie obdobieVytlačiť
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov.

Opatrenie počas vykurovacieho obdobia Scan0185.pdf Scan0185.pdf (1013.3 kB)

 
 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalostiVytlačiť
 

http://www.vlkanova.sk/dokumenty-a-nariadenia.phtml?id3=60762
tu nájdete odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktoré bolo zaslané Sekciou integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Obvodného úradu Banská Bystrica, Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia na obce pre ich obyvateľov


 
 

Ochrana pred požiarmiVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi, Vás chcem upozorniť na  dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb o nasledujúcu povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ pre fyzické osoby a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný zákon ďalej fyzickým osobám zakazuje :

  1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
  2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
  3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
  5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa citovaného zákona postihnúť pokutou vo výške 331 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách v prírodnom prostredí.

     Zároveň upozorňujem na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.
    
     Zachovajme spoločne krásu a zdraviu prospešný vplyv našich lesov aj pre ďalšie generácie.

 


 
 

Informácia o nasadení nového odorantu na plynárenskej distribučnej sieti v obci. Vytlačiť
 


 
 

Elektráreň - KOMPALA, a.s. Vytlačiť
 

Do pozornosti občanov obce Vlkanová: Relácia "Reportéri" zo dňa 14.06.2014 o problémoch výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - aj o problémoch našej obce.

 

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/23?date=14.06.2014


 
 

dnes je: 29.6.2016

meniny má: Peter a Pavol, Petra

Eures - Európsky portál pre pracovnú mobilitu

Babyburza

webygroup

Úvodná stránka